Kto odpowiada za organizację ruchu w dużym mieście?

Projekt organizacji ruchu jest dokumentem (przygotowywanym przez wykwalifikowane firmy, jak na przykład https://mzmartech.pl/) niezbędnym przy przeprowadzaniu jakichkolwiek zmian na danym odcinku drogi. Projekt ten zatwierdzany jest przez organ zarządzający daną drogą (na przykład marszałek województwa lub starosta). Aby został zaakceptowany musi jednak spełniać kilka ważnych warunków.

Ruchem na drogach krajowych zarządza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast drogami wojewódzkimi zarządza marszałek województwa, a prezydent miasta odpowiada za ruch na drogach publicznych. Za to starosta jest odpowiedzialny za drogi powiatowe i gminne.

Ruch na zmienianym budową lub remontem odcinku drogi odbywa się na podstawie ważnego dokumentu technicznego – projektu organizacji ruchu. Dokument ten zatwierdzany jest przez zarządzający daną drogą organ. Projekt przygotowywany jest przez profesjonalnych architektów, a do zatwierdzenia może przedstawić go na przykład zarząd drogi, inwestor, organ zarządzający ruchem lub jednostka realizująca przedsięwzięcie związane z robotami drogowymi, ruchem kolejowym, przebiegiem szlaków turystycznych.

Organy, które sprawują nadzór nad zarządzaniem ruchem na nowych lub remontowanych drogach mogą na przykład nakazać zmianę jego organizacji za przyczynę podając między innymi ważny interes społeczny czy też konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Nową organizację ruchu (na podstawie prawidłowo przygotowanego projektu organizacji ruchu) zatwierdza organ zarządzający ruchem na danym odcinku drogi. A jeśli zmiany dotyczą poruszania się w obrębie skrzyżowania, plan musi zostać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem właściwy dla wyższej kategorii (przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z wojewódzką – projekt zatwierdzić musi marszałek województwa).

Projekt organizacji ruchu przygotować należy w dwóch egzemplarzach, a do niego wymagane jest dołączenie opinii komendanta wojewódzkiego policji (jeśli projekt dotyczy drogi krajowej lub wojewódzkiej), komendanta powiatowego policji (jeśli dotyczy drogę powiatową), komendanta miejskiego policji (jeśli dotyczy drogi położonej w mieście na prawach powiatu lub w stolicy kraju), zarządu drogi (jeśli nie jest jednostką składającą projekt).